"Трапс - Tома Йоцов" има внедрена Интегрирана система за управление, одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) в съответствие със следните стандарти за качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд:

С въведената Система за управление постигнахме и поддържаме високо качество на предлаганите продукти и услуги при осигуряване здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда. Високото качество на проектите и удовлетвореността на клиентите, професионализмът и усъвършенстването на екипа на фирмата, са наша цел и приоритет.

Въвеждането на Система за управление е основен фактор за просперитета на фирмата. Внедряването и ефективното използване на Интегрираната системата за управление, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 повишават сериозно конкурентноспособността на компанията, водят до подобряване на постиженията и производителността, както и до получаване на национално и международно признание.

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. У ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзо ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически ...