Информация относно Защитата на Личните данни

"Tрапс - Tома Йоцов" в качеството си на администратор зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни, прилагайки всички изискуеми от закона и Европейското законодателство нужни мерки.

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да уреди възможно най-пълно и по недвусмислен начин защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни от "Трапс - Tома Йоцов" съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Еврпейския парламент и на Съвета от 26 Април 2016 г.

Данни за Администратора на лични данни

Aдрес: ул. Охрид 20, гр. София 1233, България;
E-mail: office (at) traps.bg;
Web: www.traps.bg.

Длъжностно лице по Защита на данните

Име: Л. Йоцов;
Телефон: (02) 931 61 16.

Цели на обработване

Tрапс обработва лични данни на физичски лица в следните случаи:

Принципи за защита на данните

Цялото обработване на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Tрапс имат за цел да генерират спазването на тези принципи.

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

Tрапс ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки,както и чрез приемане н техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

Съхраняване и унищожаване на данните

Tрапс не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събирани данните.

Tрапс може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за стратегически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

Обратно горе

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. У ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзо ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически ...